BioChamber 250

685 ฿

BioChamber 250 คือขวด Nalgene ขนาด 250 มล. ที่สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซ CO2 และเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซ O2 เพื่อตรวจสอบระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในก๊าซพร้อมกันในระบบปิด

SKU: BC-250 Category: