Climate and Meteorology Experiments

1,523 ฿

การทดลองเกี่ยวกับสภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วยการทดลอง 11 การทดลองที่มีการสอบสวนเชิงโต้ตอบที่ท้าทายให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลเพื่อสำรวจสภาพอากาศ และหัวข้อสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ

SKU: HSB-CM-E Category: