Investigating Biology through Inquiry

3,656 ฿

Investigating Biology through Inquiry จะช่วยให้คุณร่วบรวมเข้ากับหลักสูตรชีววิทยาที่มีอยู่ของคุณ ไม่ว่าคุณจะสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย AP Biology, IB Biology หรือในระดับวิทยาลัย หนังสือแล็บเล่มนี้มีคำถามที่สามารถค้นคว้าได้มากมายเพื่อให้นักเรียนของคุณค้นคว้า

SKU: BIO-I Category: