LabQuest Stream

12,000 ฿

LabQuest Stream หนึ่งในตระกูล LabQuest เพื่อนำการเชื่อมต่อแบบไร้สายและแบบใช้สายมาสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

SKU: LQ-STREAM Category: