Physics with Vernier

3,656 ฿

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยการทดลอง 35 เรื่องเกี่ยวกับกลศาสตร์ เสียง แสง ไฟฟ้า และแม่เหล็ก

SKU: PWV Category: