Vernier Flash Photolysis Spectrometer

380,803 ฿

Vernier Flash Photolysis Spectrometer เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย เพื่อสาธิตหลักการพื้นฐานของจลนพลศาสตร์เคมีและเคมีแสงแก่นักศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี โดยจะวัดการเปลี่ยนแปลงการดูดกลืนและการปล่อยมลพิษในช่วงเวลาหนึ่งของตัวอย่างที่กระตุ้นด้วยแสงที่ความยาวคลื่นเดียว

SKU: VSP-FP Category: