Ultra Pulley Attachment

1,828 ฿

เพิ่ม Ultra Pulley ให้กับ Photogate ของคุณเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวขณะที่เชือกเคลื่อนผ่านรอก

SKU: SPA Category: