Water Quality with Vernier

3,656 ฿

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยการทดลองเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ 18 การทดลอง รวมถึง pH, ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด, ออกซิเจนละลายน้ำ, BOD, อัตราการไหล, ความขุ่น, ไนเตรต และฟอสเฟต

SKU: WQV Category: