Vernier Coding Activities with Arduino®: Analog Sensors

947 ฿

การผสานรวมเทคโนโลยีเซนเซอร์ Vernier กับ Arduino จะเชื่อมต่อโลกทางกายภาพกับกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลาง การสอนนักเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานในเทคโนโลยีของเราเป็นการเปิดประตูให้พวกเขาได้สำรวจและสนใจวิธีการทำงานของเทคโนโลยี นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นการเขียนโค้ดมีชีวิตผ่านเทคโนโลยีที่ลงมือปฏิบัติจริง

e-book เล่มนี้ยังรวมอยู่ฟรีเมื่อซื้อ Vernier Coding with Arduino – Analog Sensor Package หรือเมื่อซื้อ Vernier Arduino Interface Shield

SKU: VCA-AS-E Category: