Agricultural Science with Vernier

3,047 ฿

หนังสือแล็บเล่มนี้มีการทดลองที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะสำหรับหัวข้อการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรในระดับมัธยมหรือวิทยาลัย สมุดแล็บนี้ให้คำแนะนำสำหรับการรวบรวมข้อมูลด้วยแอป Logger Pro® 3 และ LabQuest® เท่านั้น

SKU: AWV-E Category: