Ammonium Ion-Selective Electrode

20,415 ฿

อิเล็กโทรดคัดเลือกไอออนแอมโมเนียม (ISE) สามารถใช้วัดความเข้มข้นของแอมโมเนียม (NH4+) ในตัวอย่างที่เป็นน้ำได้

SKU: NH4-BTA Category: