Go Direct® Optical Dissolved Oxygen Probe

27,347 ฿

Go Direct Optical Dissolved Oxygen Probe ทำให้ง่ายต่อการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำอุณหภูมิของน้ำและความดันบรรยากาศ เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายBluetooth ®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-ODO Category: