Go Direct® Tris-Compatible Flat pH

10,207 ฿

ใช้ Go Direct™ Tris-Compatible Flat pH Sensor เพื่อวัดค่า pH ของสารละลายหรือเซมิโซลิดเช่นอาหารหรือดิน เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-FPH Category: